Sundays – Dydd Sul

Outside the chapel after our yearly Animal Service – Y tu allan i’r capel ar ôl ein Gwasanaeth Anifeiliaid blynyddol

We hold services every Sunday, beginning at 10.45am and lasting around an hour.

During lockdown, we are holding our services virtually via Zoom. Everyone is very welcome to join and can do so using these details:

Click on this Zoom Link
Meeting ID: 376-980-427
Password: 719387
To join by telephone (audio only): 0330 088 5830 or 0131 460 1196

Services typically include readings, prayer and meditation, singing, and a sermon or address. After the service, we enjoy tea, cake and a good chat.

We are a liberal Christian community who are open to wisdom and insights from other religions, from poets and great thinkers, and from the natural world – and our services reflect this.

We are a bilingual chapel. Usually, we have readings, prayers and hymns in both Welsh and English, with the address or sermon in English.

Our services are led by different people each Sunday, including congregation members.

We are proud to be an inclusive chapel and everyone is welcome to attend our Sunday services, regardless of sexuality, faith, or background.

Rydyn ni’n cynnal gwasanaethau bob dydd Sul am 10:45yb. Mae ein gwasanaethau yn parhau am ryw awr.

Yn ystod y pandemig presennol rydym yn cynnal ein gwasanaethau drwy gyfrwng Zoom. Mae croeso cynnes i bawb i ymuno a gellir gwneud hynny drwy ddefnyddio’r manylion yma:

Pwyswch ar y ddolen Zoom yma
Côd Cyfarfod: 376-980-427
Cyfrinair: 719387
I ymuno gyda teleffon (sain yn unig): 0330 088 5830 neu 0131 460 1196

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys darlleniadau, gweddi a myfyrdod, canu, a phregeth. Yn dilyn y gwasanaeth, rydyn ni’n mwynhau te, teisen a chlonc.

Rydyn ni’n gymuned Cristnogol rhyddfrydol sydd yn agored i ddoethineb a dysgeidiaethau crefyddau eraill, beirdd a’r byd naturiol. Mae ein gwasanaethau yn adlewyrchu hyn.

Rydyn ni yn gapel dwyieithog. Fel arfer, rydyn ni’n mwynhau darlleniadau ac emynau yn Gymraeg a Saesneg, a’r bregeth yn Saesneg.

Arweinir ein gwasanaethau gan bobl gwahanol pob wythnos, gan gynnwys aelodau o’r capel.

Rydym yn falch o fod yn gapel agored a chynhwysol ac mae croeso i bawb i fynychu ein gwasanaethau Sul, heb ots am rywioldeb, ffydd neu cefndir.

%d bloggers like this: