Events – Digwyddiadau

For our latest upcoming events, visit our Facebook page.


As well as Sunday services, we hold events throughout the year, including:

Discussion Group – Join us from the comfort of your living room for our weekly discussion group, every Tuesday (7-8pm). Everyone has an opportunity to share their thoughts and feelings on the topic of the week. Make yourself a cuppa and then log-in via Zoom. Everyone is very welcome.

Click on this Zoom Link
Zoom Meeting ID: 646-785-124
Zoom Meeting Password: 910531

Virtual Pub Club – a social get-together every Thursday night (8-9pm) with different entertainment each week, like quizzes, live music, or just chatting with old friends and new. Everyone is very welcome to join in and you can do using the Zoom details:

Click on this Zoom Link
Meeting ID: 717-299-905
Password: 107090
To join by telephone (audio only): 0330 088 5830 or 0131 460 1196

Summer Trip – a day trip to the seaside during the summer months.

Festival – a special musical service as part of Pontardawe Festival, held in August.

Open Day – welcoming the whole community for a BBQ, games and learning about our history, present and future.

Christmas Trip – a weekend trip for Christmas shopping, sightseeing and fun, usually at the end of November.

Christmas Festivities – carol service, Christmas Eve ‘Plygain’ service (11pm), Mari Lwyd, charity shoebox appeal, Christmas meal, and more.

Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill, ewch i’n tudalen Facebook.


Yn ogystal a gwasanaethau ar y Sul, rydym yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn:

Grŵp Trafod – Ymunwch gyda ni o’ch ystafell fyw ar gyfer ein grŵp trafod wythnosol, bob dydd Mawrth (7-8yh). Caiff bawb gyfle i rannu eu meddyliau a theimladau ar thema’r wythnos. Gwnewch baned i chi’ch hunain ac ymunwch ar Zoom. Mae croeso cynnes i bawb ymuno gyda ni.

Pwyswch ar y ddolen Zoom yma
Côd Cyfarfod: 646-785-124
Cyfrinair: 910531

Clwb Dafarn Ar-Lein – cyfle i gymdeithasu bob nos Iau (8-9yh) gydag adloniant gwahanol bob wythnos, e.e. cwis, cerddoriaeth byw, neu sgwrsio gyda ffrindiau, hen a newydd. Croeso i bawb i ymuno a gellir gwneud hynny drwy ddefnyddio’r manylion Zoom yma:

Pwyswch ar y ddolen Zoom yma
Côd Cyfarfod: 717-299-905
Cyfrinair: 107090
I ymuno gyda teleffon (sain yn unig): 0330 088 5830 neu 0131 460 1196

Taith Haf – taith undydd i lan y môr yn ystod misoedd yr haf.

Gŵyl – gwasanaeth cerddorol arbennig sy’n rhan o Ŵyl Pontardawe, ym mis Awst.

Diwrnod Agored – croesawu’r gymuned gyfan am farbeciw, gemau ac i ddysgu am ein hanes, ein presennol a’n dyfodol.

Taith Nadolig – taith penwythnos ar gyfer siopa Nadolig, crwydro o amgylch trefi a dinasoedd newydd a chael llawer o hwyl, fel arfer ar ddiwedd mis Tachwedd.

Gwyliau Nadolig – gwasanaeth carolau, gwasanaeth ‘Plygain’ Noswyl Nadolig (11yh), Mari Lwyd, apêl elusennol bocsys esgidiau, cinio Nadolig, a mwy.

%d bloggers like this: